Skip to content

Algemene Voorwaarden Barning Business Center B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Barning Business Center B.V. (“Barning”) sluit in verband met haar bedrijfsuitoefening.
 2. Een opgave van een leveringstermijn wordt naar beste weten gedaan, maar zij is niet bindend. Overschrijding van deze termijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
 3. Reclames moeten schriftelijk worden gedaan binnen acht dagen nadat een gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.
 4. Geleverde zaken kunnen alleen worden geretourneerd na voorafgaande toestemming van Barning. Zaken moeten worden geretourneerd in de originele verpakking.
 5. De kosten van het installeren, het afstellen, het implementeren en van het onderhoud van de programmatuur zijn voor rekening van de klant.
 6. De eigendom van geleverde zaken gaat pas over op het moment waarop de klant de geleverde zaken, met inbegrip van rente en kosten, aan Barning heeft betaald. Tot dat moment is de klant niet bevoegd de zaken aan anderen te leveren of te verpanden. Barning heeft het recht om geleverde zaken terug te halen, indien de klant met betaling in gebreke is.
 7. Barning mag orderkosten in rekening brengen indien de waarde van de order minder bedraagt dan EUR 250,00.
  Indien betaling niet plaatsvindt binnen de termijn vermeld op de factuur is Barning gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van die factuur over te gaan. De kosten van invordering bedragen alsdan 15% van het openstaande bedrag, vermeerderd met de werkelijk te maken kosten.
 8. Barning garandeert de door haar gekochte en geleverde zaken op goede werking, maar daarbij gelden de volgende beperkingen.
  De garanties met betrekking tot zaken die Barning elders inkoopt, zijn beperkt tot de fabrieksgarantie.
  De garanties met betrekking tot door Barning zelf vervaardigde zaken eindigen zes maanden na aflevering.
  Voor gebruikte zaken eindigt de garantietermijn drie maanden na aflevering.
 9. Barning is slechts aansprakelijk voorzover haar aansprakelijkheid onder haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt. De polis en de voorwaarden van die verzekering liggen voor elke klant bij Barning ter inzage. Voorzover de schade niet onder deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijk van Barning beperkt tot EUR 25.000,00.
 10. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage van de Metaalnijverheid en –handel. Het geschil moet op straffe van verval worden voorgelegd binnen één jaar nadat het gebrek of de tekortkoming is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.